۴ بهمن
87 جواب ویرایش کرد با 2 فعالیت دیگر
جواب ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال جواب داد
71 جواب صحیح را انتخاب کرد با 1 فعالیت دیگر
جواب صحیح را انتخاب کرد
کامنت جدید نوشت
ممنون. مشکلم حل 🙂دیدن کامنت
12 سوال پرسید
60 سوال جواب داد
87 کامنت جدید نوشت با 7 فعالیت دیگر
کامنت جدید نوشت
لینک درست شد.دیدن کامنت
جواب ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
کامنت جدید نوشت
لینکتون کار نمیکنه! گوگل فونت، فقط فرمت ttf رو به من داد!!!دیدن کامنت
سوال جواب داد
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال پرسید
60 سوال جواب داد
14 سوال پرسید
71 کامنت جدید نوشت با 5 فعالیت دیگر
کامنت جدید نوشت
لطفا سوالتون رو ویراش کنید و از ابزار وارد کردن کد استفاده کنید. این سوال رو ببینید: http://discuss.css-tricks.ir/?p=24دیدن کامنت
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال پرسید
18 کامنت جدید نوشت
کسی در این مورد نظر و یا راهنمایی خاصی نداره؟دیدن کامنت
87 سوال جواب داد
17 سوال ویرایش کرد با 2 فعالیت دیگر
سوال ویرایش کرد
وضعیت سوال را به عمومی تغییر داد
سوال ویرایش کرد