0

سلام

دوستان کد زیر را دارم

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Sample HTML5 Layout</title>
  <style>
    header,footer {
      background:red;
      height: 100px;
    }
    
    main {
      background: blue;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <header>
    header
  </header>
  <main>
    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Pariatur explicabo aliquam saepe perspiciatis sunt maiores nisi laborum laboriosam. Saepe ipsa perferendis modi earum eius qui explicabo, animi nihil dolorum recusandae?
  </main>
  <footer>
    footer
  </footer>
</body>

</html>

حال می خواهم

الف)همیشه header بالا صفحه باشد
ب) footer همیشه پایین صفحه باشد
ج)می خواهم main چه داده ای داخلش باشد یا نباشد کل صفحه را بپوشاند(رنگ ابی باشد)

چه تغیراتی در کد باید بدهم

کامنتی پیدا نشد.