1

کاربرد این نوع اتریبیوت ها چیه؟

aria-hidden="true"
aria-label="Close"

<button type="button" class="close" aria-label="Close">
  <span aria-hidden="true">&times;</span>
</button>

css
کامنتی پیدا نشد.