0 رای
1 پاسخ
144 بازدید

letter-spacing برای عناصر Inline-block

<ul> <li>home</li> <li>abut</li> <li>intro</li> <li>singin</li> </ul> کد html ul { letter-spacing: -4px; } li { display: inline-block; background-color: teal; padding:3px; } کد css من به عنصر پدر پراپرتی...

css