سلام به تگ والدشون خاصیت flexبده بعد orderعکسی که میخوای 1کن که روی عکس دیگه قرار بگیره.

-1 رای

سلام وقتی از این دو خاصیت برای یک تگ استفاده میشه یعنی این تگ همیشه باید عرضش 100%والدش باشه. ولی وقتی عرض والد بیشتر...

2 رای